Dyrektor Zarządzający w pełni świadomy wagi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju kieruje się dbałością o dobro wszystkich interesariuszy firmy SOLITECH oraz środowiska naturalnego. Firma SOLITECH zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnienie założeń niniejszej polityki. Wśród nich są m. in.:

 • zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością;
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstania, selektywną
  zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania;
 • prowadzenie praktyki zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jednego z istotnych
  parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko;
 • popularyzacja wśród pracowników wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich
  świadomości i kształtowanie postaw;
 • ciągłe doskonalenie zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 14001:2015 w celu minimalizowania
  negatywnego wpływu na środowisko naturalne.