icon

+48 730 880 925
Dział sprzedaży

icon

+48 608 460 580
Dział sprzedaży

icon

ul. Matejki 6 / 215
80-232 Gdańsk

Zapytania ofertowe

Wszelkie zapytania prosimy kierować na maila pracowników działu sprzedaży w zakładce Kontakt. Powinny zawierać informację o:

 • wielkości zamówienia (czyli liczba płytek do wykonania / zmontowania; liczba komponentów do zakupu itp.);
 • zakresie zamówienia i istotnych jego warunkach, tj. czy montaż laminatów/komponentów powierzonych czy z naszego magazynu;
 • niezbędnej dokumentacji projektowej; format oraz zakres dokumentacji do każdego rodzaju zlecenia został szczegółowo opisany w naszej bazie wiedzy w artykule opisującym dokumentację produkcyjną. Uwaga! Prosimy całą dokumentację produkcyjną dotyczącą płytki przesyłać już na etapie zapytania, ponieważ od tych informacji zależna będzie oferowana wycena.

Oferta

Oferta pozostaje ważna przez 30 dni. Ze względu na wahania kursów walut okres ważności ofert może zostać skrócony do 7 dni.

Ceny podane w ofercie są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT 23%. Dla Klientów spoza Polski, będących zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE (posiadającymi ważny numer rejestracji w europejskiej ewidencji VAT), jeśli wyroby przez nas wyprodukowane opuszczą obszar Polski (zostaną wysłane do innego kraju unijnego) wystawiamy faktury VAT ze stawką 0%.

WAŻNE! Oferta produkcyjna przez nas przedstawiona jest skalkulowana przy założeniu, że materiały powierzone do montażu będą popakowane w sposób uporządkowany (na taśmach, tackach, w laskach, opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i w ilości wystarczającej do wykonania całego zlecenia) a dokumentacja produkcyjna jest pełna, jednoznaczna, zgodna z kompletacją oraz zgodna z naszymi zaleceniami wyszczególnionymi w artykule o dokumentacji produkcyjnej. Jeśli okaże się, że stan dokumentacji i/lub kompletacji uniemożliwia szybkie i bezbłędne wykonanie zlecenia, to rezerwujemy sobie możliwość korekty oferty – w praktyce doliczenia opłaty za czas spędzony na analizowaniu błędnej dokumentacji itp.

Realizacja zlecenia

Zlecenie jest przyjęte do realizacji tylko po zamówieniu przez Klienta, przesłanym e-mailem ze skrzynki firmowej, podpisanym przez osobę zamawiającą.
Wysyłka materiałów do montażu powinna być wcześniej uzgodniona z pracownikiem SOLITECHa.

Termin realizacji zleceń jest uzależniony od zakresu zlecenia i orientacyjnie wynosi:

 • zlecenia montażowe są typowo wykonywane w ciągu 10 dni roboczych,
 • zlecenia na obwody drukowane – 10-15 dni roboczych,
 • zlecenia kompleksowe (obwody drukowane + komponenty + montaż+testy) – około 20-25 dni roboczych.

Zlecenia montażowe mogą być wykonane w ciągu od 4 do 5 dni roboczych za dodatkową opłatą za ekspres w wysokości +50%, lub nawet w ciągu od 2 do 3 dni za opłatą dodatkową +100%.

W przypadku opóźnień klienta w dostarczeniu materiałów, dostarczeniu poprawnej dokumentacji technicznej, zapłaty zaliczki jeśli jest wymagana bądź zapłaty zaległych płatności klienta względem SOLITECHa, termin realizacji zamówienia może się wydłużyć lub w skrajnym przypadku rezerwujemy sobie prawo do odmowy kontynuowania realizacji zlecenia.

W razie wstrzymania lub anulowania zlecenia będącego w toku, klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny za etapy zlecenia, które do tego czasu zostaną zakończone, a za etapy które nie będą wykonane w całości zostanie obciążony proporcjonalnie do stopnia ich realizacji. Ponadto Klient będzie zobowiązany do odkupienia od SOLITECHa po cenach sprzedaży (z uwzględnieniem odpowiedniej marży) wszystkich materiałów zamówionych przez SOLITECHa w celu realizacji zamówienia, przed wstrzymaniem lub anulowaniem zamówienia przez Klienta.

Warunki płatności

W zależności od rodzaju zlecenia dopuszczamy następujące sposoby dokonania płatności:

 1. zlecenie od podmiotu gospodarczego:
  • klienci, z którymi nasze obroty będą osiągać stałe wysokie obroty – mogą liczyć na wydłużone terminy płatności (nawet do 14-30 dni);
  • jeśli zlecenie wymaga zaangażowania środków pieniężnych (np. zakupy materiałów), to może być konieczne pobranie zaliczki w wysokości 50-100% (reszta 14 dni);
 2. zlecenie realizowane na rzecz osoby prywatnej:
  • przedpłata 100% (proforma);
  • płatność przy odbiorze.

Jeśli jest to początek współpracy z Państwem – rezerwujemy sobie prawo do przedpłaty 100% bez względu na rodzaj zlecenia.

W przypadku opóźnień w płatnościach zastrzegamy, że naliczane będą karne odsetki ustawowe. W przypadku zalegania z zapłatą o ponad 14 dni poza termin płatności, sprawa może zostać skierowana na drogę prawną. W takiej sytuacji dłużnik zostanie obciążony (nota obciążeniowa) kosztem wysyłki wezwania do zapłaty lub/i noty odsetkowej w wysokości 60 zł każdorazowo.

Zachowanie tajemnicy

Deklarujemy, że wszelka dokumentacja techniczna, produkcyjna dostarczana nam przez klientów w celu dokonania wyceny i realizacji zamówienia jest dla nas informacją poufną: podejmujemy niezbędne środki ostrożności, by taką pozostała. Jest wykorzystywana wyłącznie w celu w jakim nam została przekazana, czyli w celu dokonania wyceny i wykonania usługi montażu. Jednak nie jesteśmy producentem obwodów drukowanych i zaopatrujemy się w nie w zewnętrznych firmach. Dlatego zastrzegamy, że część dokumentacji, tylko w zakresie niezbędnym do wyprodukowania obwodów drukowanych, udostępnimy naszemu podwykonawcy obwodów drukowanych (tylko pliki gerber i opis technologiczny).

Procedura reklamacyjna

Po otrzymaniu towaru Klient powinien dokonać jego oględzin w celu stwierdzenia, czy towar spełnia jego wymagania – przed dalszą odsprzedażą, instalacją lub użyciem w inny sposób.

Reklamację, o ile to możliwe, należy zgłaszać w ciągu 7 dni od stwierdzenia do niej podstaw, e-mailowo, podając wyczerpujący opis powodu reklamacji. W razie potrzeby należy załączyć zdjęcia pokazujące uszkodzenia itp.

W przypadku konieczności naprawy lub wymiany wyrobów na pozbawione wad, Klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwych wyrobów do SOLITECHa lub przygotowania przesyłki do odbioru przez kuriera. Jeśli reklamacja jest zasadna, transport wadliwych, a następnie naprawionych lub nowych wyrobów odbywa się na koszt SOLITECHa. W przeciwnym razie – gdy reklamacja jest niezasadna – obciąży Klienta.

Uszkodzenie przesyłki w transporcie

W przypadku klientów komercyjnych (nie osób indywidualnych) na podstawie artykułów 544 i 548 KC nasza odpowiedzialność za towar kończy się z chwilą wydania go w ręce kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie za roszczenia odszkodowawcze odpowiada firma kurierska. Jednak ze względu na to, że reklamację może złożyć tylko strona, która płaci za transport, w przypadku otrzymania od kuriera przesyłki, której stan wskazuje na możliwość uszkodzenia w czasie transportu, należy ją otworzyć w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru należy sporządzić protokół zniszczenia i domagać się od kuriera podpisu pod tym dokumentem. Protokół ten będzie podstawą roszczeń odszkodowawczych od firmy kurierskiej. Jest to bardzo ważne, ze względu na to, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) z winy przewoźnika zaniechano protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia;
2) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
3) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Gwarancja i odpowiedzialność

Na sprzedawane przez nas produkty i usługi dajemy 24 miesiące gwarancji.

Odpowiedzialność firmy SOLITECH jest ograniczona do usunięcia stwierdzonych wad wyrobów, a jeśli to nie jest możliwe, do ich wymiany na inne pozbawione wad. A jeśli to nie jest możliwe, to do zwrotu pieniędzy przy jednoczesnym zwrocie wadliwych wyrobów do firmy SOLITECH.

W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty związane z opóźnieniem terminu realizacji, takie jak przestoje w produkcji, utratę zysku inne koszty pośrednie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wady wyrobów wynikające z błędów projektowych lub z błędów w dokumentacji technicznej dostarczonej przez klienta. W takich przypadkach w razie napraw realizowanych przez SOLITECH, klient zostanie obciążony kosztem tych napraw.

Reklamacja z jakiegokolwiek tytułu nie może wstrzymywać płatności za inne usługi/wyroby, które nie są reklamowane.

Pozostałe warunki

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a SOLITECHem będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy SOLITECH.

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.