icon

+48 730 880 925
Dział sprzedaży

icon

+48 608 460 580
Dział sprzedaży

icon

ul. Matejki 6 / 215
80-232 Gdańsk

Oznaczenia urządzeń elektronicznych

Szybki rozwój techniki i technologii produkcji sprzętu elektronicznego powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowej generacji urządzeń, co spowodowało zwiększenie ilości odpadów sprzętu elektronicznego. Unia Europejska podjęła kroki
w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa wynikających z odpowiedniej eksploatacji. W tym celu zostały stworzone dyrektywy WEEE, RoHS oraz oznaczenia CE.

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa unijna dotycząca utylizacji odpadów elektronicznych (Waste of Electrical and Electronic Equipment) zaczęła obowiązywać od lutego 2003 roku. Nakłada ona zmniejszenie negatywnego skutku, jakie odpady wywierają na środowisko. W związku z tym producenci, importerzy oraz dostawcy zobowiązani są do zbioru oraz recyklingu elektronicznych odpadów.

Dyrektywa RoHS

Dyrektywa unijna obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice (Restriction of Hazardous Substances) zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2006. Nakłada ona zmniejszenie zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE).

Produkty podlegające pod dyrektywę WEEE i RoHS:

 • duże urządzenia gospodarstw domowych;

 • małe urządzenia gospodarstw domowych;

 • wyposażenie IT i telekomunikacyjne;

 • urządzenia konsumenckie;

 • urządzenia oświetleniowe;

 • narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem dużych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych);

 • zabawki i wyposażenie sportowe;

 • urządzenia medyczne (z wyjątkiem wszczepionych i zakażonych produktów).

Normy dyrektyw WEEE i RoHS muszą spełniać firmy lub osoby prywatne, które:

 • produkują lub sprzedają elektroniczne lub elektryczne urządzenia pod swoją marką;

 • odsprzedają urządzenia wyprodukowane przez inną osobę pod swoja marką;

 • importują lub eksportują elektryczne lub elektroniczne urządzenia do państw członkowskich UE.

Oznaczenie CE

Symbol CE na urządzeniu informuje użytkownika, że produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. Nakładają one na producentów obowiązek wykryć i wyeliminować wszelkie zagrożenia wynikające z użytkowania urządzenia. Oznakowanie CE obowiązuje każdego kto wprowadza do obrotu wyroby elektroniczne na rynek państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Turcji.

<< Powrót

Wyceń swój projekt

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.